واحد اعتبار بخشی و تحصیلات تکمیلی

در سال1392طرح «تحول و نوآوری در آموزش علوم ­پزشکی» برمبنای چشم ­انداز ایران 1404، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی سلامت و برنامه تحول نظام سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید که یکی از اهداف این برنامه اعتبارسنجی آموزشی موسسات و مراکز آموزشی، درمانی دانشگاه­ های علوم پزشکی کشور بود. نگاهی اجمالی به برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بخوبی بیانگر توجه سیاستگذاران کلان کشور به اهمیت این امر در ارتقای کیفیت آموزش عالی است. در همین راستا آئین نامه فرایند اعتباربخشی دوره های آموزشی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی(دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D.) در این دبیرخانه تدوین و در دویست وهفتادو دومین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مصوب و درتاریخ 2/9/98  توسط مقام محترم وزارت جهت اجرا به دانشگاهها و مراکز ذیربط ابلاغ گردید.طبق آیین نامه مذکور، وجود استانداردهای مصوب ملی، لازمه اعتبار بخشی دوره درنظر گرفته شده است. استانداردهای رشته های علوم پایه سنجه ها وچک لیست های مربوطه به صورت مدون و منسجم  درکمیته تخصصی متشکل از اعضای هیات های بوردتهیه وجهت ارزیابی در اختیار ارزیابان قرارمیگیرد

علاوه بر این ,ارزیابی مستمرگروههای آموزشی مجری دوره های آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی توسط اعضای هیات ممتحنه ارزشیابی وبرنامه ریزی رشته های تخصصی از فعالیت های اصلی دبیرخانه علوم پایه می باشد که با مشارکت کارشناسان تحصیلات تکمیلی انجام می پذیرد

فعالیت های واحد اعتباربخشی و تحصیلات تکمیلی عبارتند از:

اعتباربخشی دوره های آموزشی کاردانی,کارشناسی ,کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D.) درقالب آیین نامه اعتباربخشی ابلاغی سال1398

بررسی تقاضای راه اندازی و تمدید رشته محل ها و برنامه ریزی جهت ارزیابی و اعتبار بخشی دوره های آموزشی

برنامه ریزی برای بازدید ادواری هیات های ممتحنه و ارزشیابی از گروههای آموزشی دانشگاهها

انعکاس نتایج بازدید هیاتهای ممتحنه و ارزشیابی به شورای گسترش و یا ارسال به دانشگاه ها جهت رفع نواقص

انجام امور مربوط به ارزیابی هیات بورد متقاضی ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری

انجام امور مربوط به ارزشیابی مدارک دانشجویان خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل توسط هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی

باتوجه به تعدد و تنوع رشته های تخصصی در حیطه علوم پایه پزشکی ,انجام امور مربوط به رشته های تخصصی در بین کارشناسان این دبیرخانه توزیع گردیده ولذا هر کارشناس مسولیت پاسخگویی رشته های مرتبط با هیات های ممتنحه و ارزشیابی مشخصی را به عهده دارد

فرایند اعتباربخشی دبیرخانه