• سیاستگذاری و تعیین خط مشی فعالیت های آموزشی و پژوهشی رشته های مختلف علوم پایه پزشکی و بهداشت
  • بررسی و تعیین نیازهای آموزشی مقاطع مختلف رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت
  • تعیین محتوای برنامه های درسی و روشهای کلی آموزشی و ایجاد هماهنگی های لازم
  • هدایت روند فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مقاطع مختلف رشته های ذیربط
  • برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز و کارآمد
  • تعیین شرایط و ضوابط تربیت نیروی انسانی در مقاطع مختلف رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت
  • تشکیل هیات ممتحنه، ارزشیابی برنامه ریزی از متخصصین هر رشته یا ضوابطی که در آئین نامه مربوطه تعیین می شود
  • تعیین ظرفیت و ضوابط پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف
  • تدوین و تنظیم آئین نامه ها و مقررات اجرایی امتحانات ذیربط
  • همکاری با شورای گسترش و شورای عالی ارزشیابی مدارک تحصیلی