واحد دانش آموختگان و تعهدات

واحددانش آموختگان در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  عهده دار وظایف متعددی شامل موارد ذیل می‌باشد

انجام امور مربوط به تعهدات دانش آموختگان مقطع دکتری تخصصی با همکاری مرکز امور هیات علمی

مشارکت با مرکز امور هیات علمی در زمینه توزیع اعضا هیات علمی علوم پایه به مراکز علمی ودانشگاهای علوم پزشکی سراسر کشور

همکاری در بازنگری برنامه های آموزشی

همکاری با کمیته زبان انگلیسی ودبیران بورد در ترجمه برنامه های آموزشی

 
- مصوبات کمیسیون تعهدات
 
- ضریب تعهد دانش آموختگان در دانشگاهها