تاریخچه

دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در سال 1345 پایه ریزی گردید. اولین دوره های آموزشی علوم پایه پزشکی که شامل رشته های اپیدمیولوژی آمار زیستی، حشره شناسی پزشکی و بهداشت محیط بود در وزارت علوم و آموزش عالی فعالیت می نمودو تاسال 1357 به 17 رشته کارشناسی ارشد در تعدادی از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور گسترش پیدا کرد

پس از آن در سال 1375 و به استناد ماده 12 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته های پزشکی مصوب سال  1352 طی بخشنامه شماره 1858 با دستور وزیر محترم وقت دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی و بهداشت بعنوان یکی از دبیرخانه های معاونت آموزشی بصورت رسمی تشکیل گردید.

متعاقب آن در تاریخ 6/3/87طی نامه شماره 79386/آ معاون محترم آموزشی وقت و به استناد نامه شماره 74884/16/آ مورخ 4/3/87دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (مصوب سی و ششمین جلسه مورخ 11/12/96) اصلاحیه اساسنامه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی ابلاغ گردید.

در حال حاضر(تا پایان سال 98) این دبیرخانه تعداد 4برنامه آموزشی در مقطع کاردانی با 67 رشته محل :تعداد 32برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی با726رشته محل وتعداد 92 برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد با 957 رشته محل و همچنین 64 برنامه آموزشی در مقطع دکتری تخصصی و با 413 رشته محل در بخش تحصیلات علوم پایه پزشکی را شامل می شود.