شورای آموزش علوم پایه پزشکی
- اساسنامه
- صورتجلسات
 
کمیته اعتباربخشی
- آیین نامه داخلی
- راهنمای اخلاقی اعتباربخشی
- ارزشیابی درونی گروههای علوم پایه پزشکی  (فایل Doc )
 
کمیسیون راهبری برنامه آموزشی
 
کمیته تخصصی آزمونها
 
شورای سیاستگذاری
 
نشست دبیران بورد