میزان مبالغ وجه التزام وثیقه ملکی دکترای تخصصی Ph.D در سال 1399
 

- برای فرم اخذ تعهد محضری از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی آزاد: 360 میلیون تومان

- برای فرم اخذ تعهد محضری از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی آزاد (برای افراد فاقد ضامن): 360 میلیون تومان

- برای فرم اخذ تعهد محضری از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی): 1/080/000/000 تومان

- برای فرم اخذ تعهد محضری از کلیه پذیرفته شدگان دکترای تخصصی (سهمیه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی و اصلاحات بعدی برای افراد فاقد ضامن): 1/080/000/000 تومان