دبیران هیاتهای ممتحنه و ارزشیابی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی سال 1399

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی  محل خدمت هیات ممتحنه رشته  منطقه آمایشی  گروه  بورد امایشی  گروه بورد  کشوری 
باقر لاریجانی استاد تهران اخلاق پزشکی 10 ج گروه الف، ب و ج
عادل مظلومی  دانشیار تهران ارگونومی 10 ج گروه الف، ب و ج
مجتبی کامیاب دانشیار ایران ارتوز و پروتز ( اعضای مصنوعی و وسایل کمکی) 10 ج گروه الف، ب و ج
محمود تارا استادیار مشهد مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی 9 ب گروه الف، ب و ج
سیدکامران سلطانی عربشاهی استاد ایران آموزش پزشکی 10 ج گروه الف، ب و ج
ابراهیم جعفرزاده پور استاد ایران بینایی سنجی 10 ج گروه الف، ب و ج
معرفت غفاری نوین  استاد شهید بهشتی بیولوژی تولید مثل 10 ج گروه الف، ب و ج
محمد کمالی استاد ایران توانبخشی اجتماعی 10 ج گروه الف، ب و ج
محمدمهدی صداقت استاد تهران  بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها 10 ج گروه الف، ب و ج
احمد قره باغیان استاد شهید بهشتی خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 10 ج گروه الف، ب و ج
سیدجلال یونسی  دانشیار   علوم بهزيستی و توانبخشی روانشناسی بالینی 10 ج گروه الف، ب و ج
احمد دلبری دانشیار  علوم بهزيستی و توانبخشی سالمندشناسی 10 ج گروه الف، ب و ج
حمیدرضا خانکه استاد  علوم بهزيستی و توانبخشی سلامت در بلایا و فوریتها 10 ج گروه الف، ب و ج
اکرم پور بخت دانشیار ایران شنوایی شناسی 10 ج گروه الف، ب و ج
محمدتقی جغتایی استاد ایران علوم اعصاب 10 ج گروه الف، ب و ج
جعفر آی استاد تهران علوم سلولی کاربردی و مهندسی بافت 10 ج گروه الف، ب و ج
هدایت حسینی  استاد  شهید بهشتی علوم و صنایع غذایی 10 ج گروه الف، ب و ج
طاهره شکوهی  استاد  مازندران قارچ شناسی 1 ج گروه الف، ب و ج
سیدعلی حسینی استاد  علوم بهزيستی و توانبخشی کاردرمانی 10 ج گروه الف، ب و ج
مریم اخوتی دانشیار کرمان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 8 ب گروه الف، ب و ج
فریبا یادگاری دانشیار  علوم بهزيستی و توانبخشی گفتار درمانی 10 ج گروه الف، ب و ج
عمران رزاقی دانشیار تهران مطالعات اعتیاد 10 ج گروه الف، ب و ج
امیرهمایون جعفری دانشیار تهران مهندسی پزشکی 10 ج گروه الف، ب و ج
سیدمهدی رضایت استاد تهران نانو فناوری پزشکی 10 ج گروه الف، ب و ج
طلعت مختاری آزاد استاد تهران ویروس شناسی 10 ج گروه الف، ب و ج
جلال پورالعچل استاد همدان اپیدمیولوژی 3 الف گروه الف و ب 
کوروش هلاکویی استاد تهران اپیدمیولوژی 10 ج گروه ج
عباس رضایی استاد  اصفهان ایمنی شناسی  7 الف گروه الف و ب
محمد وجگانی استاد تهران ایمنی شناسی  10 ج گروه ج
حسین محجوب استاد همدان آمار زیستی 3 الف گروه الف و ب
حجت زراعتی استاد تهران آمار زیستی 10 ج گروه ج
پروین عابدی دانشیار  اهواز بهداشت باروری و مامایی 4 الف گروه الف و ب
فاطمه ناهیدی دانشیار شهید بهشتی بهداشت باروری و مامایی 10 ج گروه ج
عبدالرحمن بهرامی استاد همدان بهداشت حرفه ای 3 الف گروه الف و ب
محمدرضا منظم اسماعیل پور استاد تهران بهداشت حرفه ای 10 ج گروه ج
مسعود سعیدی جم استاد همدان پزشکی مولکولی و زیست فناوری پزشکی 3 الف گروه الف و ب
محمدحسین قهرمانی استاد تهران پزشکی مولکولی و زیست فناوری پزشکی 10 ج گروه ج
محمدحسن شیخها استاد یزد ژنتیک پزشکی 7 الف گروه الف و ب
علیرضا بیگلری دانشیار انستیتو پاستور ایران ژنتیک پزشکی 10 الف گروه ج
علیرضا استادرحیمی استاد تبریز علوم تغذیه 2 الف گروه الف و ب
سیدعلی کشاورز استاد تهران علوم تغذیه 10 ج گروه ج
جعفرصادق تبریزی استاد  تبریز علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت 2 الف گروه الف و ب 
علی اکبری ساری  استاد تهران علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت 10 ج گروه ج
ولی‌اله حاج هاشمی استاد  اصفهان فارماکولوژی 7 الف گروه الف و ب
معصومه جرجانی استاد شهید بهشتی فارماکولوژی 10 ج گروه ج
 محمدحسین بحرینی طوسی استاد مشهد فیزیک پزشکی و رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 9 ب گروه الف و ب
بیژن هاشمی ملایری دانشیار  تربیت مدرس فیزیک پزشکی و رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 10 ج گروه ج
 محسن رازقی  دانشیار شیراز فیزیوتراپی  5 ب گروه الف و ب
اسماعیل ابراهیمی تکامجانی استاد  ایران فیزیوتراپی 10 ج گروه ج
عبدالله رفیعی استاد  اهواز انگل شناسی 4 الف گروه الف
ایرج شریفی استاد کرمان انگل شناسی 8 ب گروه ب
مهدی محبعلی استاد تهران انگل شناسی 10 ج گروه ج
حمید اله وردی پور استاد تبریز آموز ش بهداشت و ارتقاء سلامت 2 الف گروه الف
محمدحسین کاوه دانشیار شیراز آموز ش بهداشت و ارتقاء سلامت 5 ب گروه ب
علی رمضانخانی استاد شهید بهشتی آموز ش بهداشت و ارتقاء سلامت 10 ج گروه ج
رسول یوسفی مشعوف استاد همدان باکتری شناسی 3 الف گروه الف
 کیارش قزوینی دانشیار مشهد باکتری شناسی 9 ب گروه ب
غلامرضا ایراجیان  استاد  ایران باکتری شناسی 10 ج گروه ج
مهناز نیک آیین استاد  اصفهان بهداشت محیط 7 الف گروه الف
محمد ملکوتیان استاد کرمان بهداشت محیط 8 ب گروه ب
کاظم ندافی  استاد تهران بهداشت محیط 10 ج گروه ج
حیدر طیبی نیا استاد همدان بیوشیمی بالینی 3 الف گروه الف
 زهره مصطفوي پور استاد شیراز بیوشیمی بالینی 5 ب گروه ب
ابوالفضل گلستانی استاد تهران بیوشیمی بالینی 10 ج گروه ج
فریبا طالقانی استاد  اصفهان پرستاری 7 الف گروه الف
عباس حيدري استاد مشهد پرستاری 9 ب گروه ب
محمدعلی چراغی استاد تهران پرستاری 10 ج گروه ج
محمود اوراضی زاده استاد  اهواز علوم تشریحی  4 الف گروه الف
سیدحسن افتخارواقفی  استاد کرمان علوم تشریحی  8 ب گروه ب
محمدحسین اسدی استاد بقیه ا... علوم تشریحی  10 ج گروه ج
محمد بدوی استاد  اهواز فیزیولوژی 4 الف گروه الف
 سیدمصطفی شیدموسوی استاد شیراز فیزیولوژی 5 ب گروه ب
مهیار جان احمدی استاد شهید بهشتی فیزیولوژی 10 ج گروه ج
حسین رضائی زاده استادیار تهران طب سنتی و تاریخ پزشکی 10 ج گروه الف، ب و ج
             
کمیته های ارزشیابی و برنامه ریزی
اکرم اعرابی نائینی استادیار اصفهان اطاق عمل 7 الف گروه الف، ب و ج
علی نجفی دانشیار بقیه الله زیست پزشکی سامانه ای 10 ج گروه الف، ب و ج
شهنام صدیق معروفی استادیار ایران هوشبری 10 ج گروه الف، ب و ج
حمیدرضا اسلاملو استاد ارومیه بهداشت عمومی 2 الف گروه الف، ب و ج
علیرضا اولیایی منش دانشیار تهران ارزیابی فناوری سلامت 10 ج گروه الف، ب و ج
سیدصمد سجادی استاد شهید بهشتی زبان 10 ج گروه الف، ب و ج
ایرج محمدفام استاد همدان HSE 3 الف گروه الف، ب و ج
علی بیداری استاد ایران  فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی 10 ج گروه الف، ب و ج
حمید شفیعی ارشد بقیه الله تکنولوژی گردش خون 10 ج گروه الف، ب و ج
محمدجواد غروی استاد ایران علوم آزمایشگاهی 10 ج گروه الف، ب و ج
فروزان کریمی دانشیار شهید بهشتی ژورنالیسم پزشکی 10 ج گروه الف، ب و ج
محمدعلی عقابیان استاد تهران علوم و فناوری تصویر برداری پزشکی 10 ج گروه الف، ب و ج