با پیش شماره: 8145

واحد

اسامی

سمت

تلفن داخلی

دفتر


 

 

 

 

آقای دست رنج

مسئول دفتر

2518

دکتر محمد جواد جهرمی

صدور گواهی نامه، امور مالی و MPH

2510

دکتر امیر مهدی طالب

هیات علمی

2518

مجید عسگری

مسئول روابط عمومی

2513

 واحد دانشگاه ازاد

دکتر فخری

واحدهای  دانشگاه ازاد

2489