با پیش شماره: 8145

واحد

اسامی

رشته ها

تلفن داخلی

کارشناسان آزمونها

کریم پور

کلیه رشته ­ها در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی و علوم پایه پزشکی

2525

خان بابا

2524

دکتر عباسی

2523