با پیش شماره: 8145

اسامی

سمت

تلفن داخلی

دکتر رفیع زاده

کارشناس امور اعتباربخشی و ارزشیابی

2471