واحد آزمون در دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی  عهده دار وظایف متعددی شامل موارد ذیل می‌باشد:

- تهیه دروس - ضرایب، منابع و مدارک مورد پذیرش آزمون ورودی  کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) بر اساس مستندات؛

- برنامه ریزی، هماهنگی و برگزاری جلسات طرح سوال، ویرایش، نهایی سازی و دفترچه سازی، همچنین برگزاری جلسات بررسی اعتراض به سوالات آزمونها (پس از برگزاری آزمون)

- استعلام ظرفیتهای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاهها (طبق مجوزهای گسترش) و نهایی سازی و تصویب آن طبق نظر هیاتهای ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی ؛

- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری (مصاحبه) آزمون دکتری تخصص

 تهیه وتدوین تقویم برگزاری آزمون ها

-برگزاری آزمون های دبیرخانه شورای علوم پایه به تعداد10مورد در سال و شامل علوم پایه پزشکی وداندانپزشکی,کارشناسی ارشد, دکتری تخصصی, ورودی و آزمون پایانی دوره تکمیای علوم آزمایشگاهی           

- مرکز سنجش آموزش پزشکی