1- فرایند ارزیابی طرح تحقیقاتی متقاضیان به چه صورت می باشد؟

-ابتدا درخواست متقاضی براساس بند 3-2 آئین نامه ارتقاء بهمراه کلیه مدارک مرتبط از جمله مقالات تحقیقاتی به مرکز امور هیات علمی ارسال پس از بررسی مقدماتی توسط آن مرکز، درخواست را به دبیرخانه علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی منعکس می کنند پس از ارزیابی توسط هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته مورد نظر نتیجه توسط دبیرخانه علوم پایه به مرکز امور هیات علمی ارسال می گردد.

2-فرایند ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور در دبیرخانه علوم پایه به چه صورت می باشد؟

-ابتدا  متقاضی درخواست خود را به مرکز خدمات آموزشی مبنی بر ارزشیابی مدرک تحصیلی  ارسال و بعد از بررسی اولیه توسط آن مرکز جهت ارزشیابی به دبیرخانه علوم پایه ارسال می گردد. ارزشیابی فارغ التحصیلان خارج از کشور پس از ارزیابی تقاضا توسط هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته مورد نظر، نتیجه توسط دبیرخانه علوم پایه پزشکی به مرکز خدمات آموزشی ارسال می گردد.

3- فرایند درخواست  ایجاد رشته جدید در دانشگاه / دانشکده چگونه است؟

-دانشگاه جهت تاسیس رشته/ مقاطع جدید که منطبق با سند توسعه آموزش عالی در دانشگاههای منطقه آمایشی باشد ابتدا باید درخواست خود و مستندات مربوطه را از طریق سامانه گسترش دانشگاههای علوم پزشکی ( سامانه Map ) به دبیرخانه شورای گسترش وزارت متبوع ارسال نمایند پس از تایید اولیه دبیرخانه مذکور درخواست دانشگاه جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی  ارسال می گردد. در صورت تکمیل بودن اطلاعات و مستندات ، موضوع به هیات های ممتحنه و ارزشیابی منعکس گردیده و با هماهنگی دانشگاه ، فرایند بازدید انجام می شود نتیجه ارزیابی توسط دبیر هیات بورد به دبیرخانه علوم پایه اعلام و سپس با نامه دبیرخانه به شورای گسترش و دانشگاه اعلام می گردد.

4- فرایند تمدید رشته/ مقطع برای دانشگاه :

-دانشگاه جهت تمدید رشته / مقاطع مختلف ابتدا باید از طریق سامانه اتوماسیون اداری چارگون درخواست خود را به دبیرخانه شورای گسترش وزارت متبوع ارسال سپس جهت اقدامات بعدی به این دبیرخانه ارسال می گردد. با تکیه بر ارزیابی هیات های ممتحنه و ارزشیابی ، مجوز تمدید رشته از طریق معاون محترم آموزشی صادر و به دانشگاه اعلام می گردد.